Karl Popper a sepětí vědecké metody a demokracie

Pavel Doleček

Abstract


Karl Popper a sepětí vědecké metody a demokracie

Abstrakt: Článek se zabývá způsobem, jakým vnímá vztah vědecké metody a demokracie Karl Popper. Toto sepětí je jedním ze základních atributů Popperova myšlení. Pro jeho pochopení je třeba zasadit Poppera do historického kontextu vývoje liberálního myšlení a poukázat na možné souvislosti se Schumpeterovou redefinicí demokracie. Výchozím bodem je však interpretace základních episte- mologických předpokladů Popperova myšlení - konceptů provizornosti vědeckého poznání a ratio negativa. Primárním cílem článku je kontextualizace těchto předpokladů s politologickými a sociologickými důsledky. Ty lze spatřovat nejen s odmítnutím positivismu a esencialismu, ale také v Popperově preferenci volebních a stranických systémů. Na závěr je rozpracována problematika kritického racionalismu, hodnot a otevřené společnosti na základě možných námitek vůči Popperově teorii.

Klíčová slova: Karl Popper; politická teorie; metodologie vědy; demokracie; proceduralismus

 

Karl Popper and the Connection Between Scientific Methodology and Democracy

Abstract: This article explores man- ner by which Karl Popper sees rela- tion between scientific method and democracy. This connection is one of the foundations of Popper's thought. For adequate understanding it is necessery to put Popper in historical context within developement of lib- eral thought and show possible links between his and Schumpeter's re- definition of democracy. Main point, however, is interpretation of basic Popper's epistemological presump- tions - concept of temporality of sci- entific knowledge and ratio negativa. Primary aim of the article is contex- tualization of these presumptions with their sociological a politological consequenses. Those can be seen not only in Popper's refusal of positiv- ism and esentialism, but also if his preference of electoral and party sys- tems. At the end, concepts of critical rationalism, values and open society si elaborated according to possible objections to Popper's theory.

Keywords: Karl Popper; political theory; metodology of science; democracy; proceduralism


Keywords


Karl Popper; politická teorie; metodologie vědy; demokracie; proceduralismus

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz