DMN – klidová síť mozku: kandidát na nové neurovědecké paradigma

Marek Havlík

Abstract


DMN – klidová síť mozku: kandidát na nové neurovědecké paradigma

Abstrakt: Práce se zaměřuje na metodologicko-historické aspekty vývoje neurologie. V roce 2001 přišel Marcus Raichle s překvapujícím objevem, který je nyní obecně známý jako teorie Default Mode Network (DMN). DMN s sebou kromě nových poznatků o mozkové aktivitě přináší i kompletní přehodnocení dosavadních přesvědčení o mozku. Vědecká komunita předpokládala, že mozek je „reflexivním" nástrojem k vnějšímu prostředí a od tohoto přesvědčení odvíjela neurologický výzkum. DMN však přichází s pojetím neurální aktivity, jež není závislá na aktivní stimulaci mozku, což je v přímém protikladu s předchozí výzkumnou tradicí. Současné výzkumy DMN vedou ke zcela novým poznatkům, které nebyly dosažitelné v rámci předchozího paradigmatu. Radikální proměna pojetí aktivity mozku s sebou přináší i nutnost přehodnocení neurologického výzkumu z hlediska metodologie. Stať se zabývá otázkou, zda lze považovat DMN za vědeckou revoluci a nové paradigma neurovědy v kontextu analýzy historických událostí, jež formovaly předchozí a stávající neurovědecký výzkum.

Klíčová slova: default mode network - DMN; neurověda; vědecká revoluce; reflexivní paradigma; klidové paradigma.

Default Mode Network: A Candidate for New Neuro-scientific Paradigm

Abstract: The paper focuses on methodological and historical analysis of historical events that shaped the previous and current research of neurology. In 2001 Marcus Raichle came with a surprising discovery, which is now widely known as the Default Mode Network (DMN). DMN brings new knowledge about brain activity and it also changes traditional beliefs about the brain. The scientific community had assumed, for the entire twentieth century, that brain is a tool "reflexive" to the environment. This conviction was the basis of neurological research. DMN comes with the concept of neural activity that is not dependent on the active stimulation of the brain. This concept is in contrast to the previous beliefs about brain activity. Current research of DMN leads to the entirely new knowledge that was not available for the previous paradigm. The article addresses the question whether DMN could be considered a scientific revolution and the new paradigm of neuroscience.

Keywords: default mode network - DMN; neuroscience; scientific revolution; reflexive paradigm; resting paradigm


Keywords


Default mode network – DMN; Neurověda; Vědecká revoluce; Reflexivní paradigma; Klidové paradigma

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz