Pravidlá: spoločnosť, jazyk a racionalita

Ladislav Koreň

Abstract


Pravidlá: spoločnosť, jazyk a racionalita

Abstrakt:Táto kritická štúdia sa zameriava na problematiku spolupráce  a pravidiel, diskutovanú Jaroslavom  Peregrinom v  knihe Človek a  pravidla (Praha: Dokořán 2011). Okrem  extenzívneho exkurzu do  osnovy  Peregrinových hlavných myšlienok  a  argumentov budú systematicky  analyzované niektoré kľúčové otázky  patriace do tejto interdisciplinárnej  teoretickej oblasti, pričom sa kriticky  posúdia niektoré prvky Peregrinovho  špecifického prístupu. Konkrétne,  budem argumentovať, že Peregrinom preferovaná koncepcia pravidla  - ako propozičného poznania, že  niečo by malo (nemalo) nejako byť -  nemôže dobre slúžiť jeho zámerom,  ak chce udržať jeho evolučný prístup  k pravidlám. 

Rules: Society, Language,  Rationality

Abstract:This critical review focuses  on the topic of cooperation and rules  discussed in the book by Jaroslav  Peregrin: Človek a  pravidla [Man  and Rules] (Praha: Dokořán 2011).  Except of an extensive excurse into  the structure of Peregrin's main ideas  and arguments, it aims to provide  a  systematic analysis of some central issues in this interdisciplinary  theoretical field, while discussing  some elements of Peregrin's specific  approach. In particular, it will be  argued that Peregrin's preferred  conception of rule - as propositional  knowledge to the effect that something ought to be (or ought not to be)  a certain way - cannot serve well his  purposes, if Peregrin is to keep his  evolutionary perspective on rules.


Keywords


Rules: Society, Language, Rationality

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz