Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií medzi sociológiou a epistemológiou

Ladislav Kvasz

Abstract


Kuhnova Štruktúra vedeckých revolúcií medzi sociológiou a epistemológiou

Abstrakt: Cieľom predkladanej state je pokus o upresnenie Kuhnovej teórie vedeckých revolúcií. Navrhujem rozlíšiť pojem vedeckej revolúcie, ktorý označuje sociologický fakt zmeny postoja vedeckého spoločenstva vo vzťahu k určitej teórii a pojem epistemickej ruptúry, ktorý označuje lingvistický fakt diskontinuity jazykového rámca, v ktorom je táto teória formulovaná. Analýzou zmien jazykového rámca možno získať klasifikáciu epistemických ruptúr na štyri typy, nazvané ideácia, re-prezentácia, objektácia a re-formulácia. V stati je každý z týchto typov epistemických ruptúr ilustrovaný na sérii príkladov z dejín fyziky. Uvedené typy epistemických ruptúr úzko súvisia s vedeckými revolúciami. Klasifikácia epistemických ruptúr sa tak dá použiť ako východisko pri klasifikácii vedeckých revolúcií. Jednotlivé revolúcie možno klasifikovať podľa toho, akého druhu je epistemická ruptúra, ktorá príslušnú revolúciu sprevádza.

Kľúčové slová: paradigma; epistemická ruptúra; ideácie; re-prezentácie; objektácie

Kuhn's Structure of Scientific Revolutions between Sociology and Epistemology

Abstract: The aim of this paper is to further develop Kuhn's theory of scientific revolutions. We propose to discriminate the notion of a scientific revolution, which is a sociological event of a change of attitude of the scientific community with respect to a particular theory and the concept of an epistemic rupture, which is a linguistic fact consisting of a discontinuity in the linguistic framework in which this theory is formulated. On the analysis of the changes of the linguistic framework we can obtain a classification of epistemic ruptures into four types that can be named as idealization, re-presentation, objectivization and re-formulation. In the paper, each of these four types of epistemic ruptures is illustrated by examples from the history of physics. This classification of epistemic ruptures can be used as a basis for a classification of scientific revolutions. The revolutions can be classified according to the epistemic ruptures that accompany them.

Keywords:  paradigm; epistemic rupture; idealization; re-presentation; objectivization


Keywords


paradigma; epistemická ruptúra; ideácie; re-prezentácie; objektácie

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz