Člověk jako normativní tvor

Jaroslav Peregrin

Abstract


Člověk jako normativní tvor

Abstrakt: Člověk se od jiných živočišných druhů odlišuje mnoha způsoby, k nejpodstatnějším z nichž patří rozum, jazyk a také schopnost řídit se pravidly. V tomto textu argumentuji, že je to především ta poslední schopnost, která je klíčová a bez které jsou ty další nepředstavitelné. Člověk je společenská bytost nejenom v tom smyslu, že žije ve společenstvích, ale i v tom, že tato společenství jsou strukturována složitým pletivem pravidel, která zásadním způsobem determinují modus vivendi lidí, kteří je tvoří, a v důsledku toho determinují i člověka jako takového. Soustava pravidel může vytvořit jistý „vnitřní prostor" - to jest tato pravidla můžeme přijímat a tím vstoupit do tohoto prostoru, nebo je můžeme jenom („zvenčí") zaznamenávat. Dialektika těchto dvou postojů nám umožňuje nahlédnout, že ač je normativní rozměr pro člověka jakožto společenskou bytost naprosto klíčový a těžko postižitelný běžnými vědeckými metodami „nezúčastněného pozorování", není tento normativní rozměr ničím esoterickým, něčím, co by bylo z hlediska vědy pochybné.

Klíčová slova: člověk; pravidlo; společnost; jazyk; rozum; normativita

Man as a Normative Creature

Abstract: The human differs from other animal species in a lot of ways, among the most important of which are reason, language, and also the ability to follow rules. In this text I argue that it is especially the last ability which is crucial and without which the others would be inconceivable. We, humans, are social beings not only in the sense that we live in societies, but also in that these societies are structured by complex webs of rules, which determine, in an essential way, the modus vivendi of the people who constitute them, and, as a consequence, determine human as such. A system of rules can create a kind of "inner space" - we can accept them and thus enter the space, or we can just merely register them, as it were, "from the outside". The dialectics of these two positions lets us see that though the normative dimension is quite crucial for human as a social being and though it is hardly capturable by the common scientific methods of "disengaged observation", the normative dimension is nothing esoteric, which would be dubious from the viewpoint of science.

Keywords: human; rule; society; language; reason; normativity

Keywords


human; rule; society; language; reason; normativity

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz