F. A. Hayek a (abstraktní) pravidla

Vladimír Svoboda

Abstract


F. A. Hayek a (abstraktní) pravidla

Abstrakt: Článek reflektuje Hayekovy výklady o povaze pravidel. Ukazuje, že jeho pojetí pravidel je extrémně široké a vazba mezi pravidly a pravidelnostmi je nepřijatelně úzká. Následně je nastíněno alternativní - užší - vymezení pojmu pravidla. Nakonec je podrobeno kritice Hayekovo příliš úzké chápání pojmu normativních pravidel a je navrženo jeho širší vymezení.

Klíčová slova: Friedrich A. Hayek; abstraktní pravidla; implicitní pravidla; normy; pravidelnosti

F. A. Hayek and (Abstract) Rules

Abstract: The article reflects on Hayek's expositions concerning the nature of rules. It shows that his conception of rules is extremely wide, and that the bond between rules and regularities is too tight. Subsequently an alternative - narrower - delineation of the concept of rule is proposed. In the last part of the paper Hayek's too narrow a conception of normative rules is subjected to criticism and a broader conception is proposed.

Keywords: Friedrich A. Hayek; abstract rules; implicit rules; norms; regularities


Keywords


Friedrich A. Hayek; abstract rules; implicit rules; norms; regularities

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz