Privatizovaná univerzita: o jedné další „velké transformaci“ vzdělávání

Jan Balon

Abstract


Abstrakt: Tato studie je recenzní statí ke knize Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. Klíčovým motivem studie je využití McGettiganovy analýzy technických aspektů reformy univerzitního systému započaté v Anglii na konci první dekády jednadvacátého století pro výklad vzestupu specifického režimu vzdělávání vyjádřeného v jazyce a logice „trhu a peněz". Vzestup tohoto režimu je interpretován s ohledem na procesy odpojování univerzitního prostředí od dosavadního vzdělávacího rámce spojeného s veřejnými zájmy. Studium způsobů, jakými procházejí peníze zaváděným systémem vzdělávání, odkrývá novou podobu konfrontace klasických ideálů univerzitní výchovy s realitou masového vzdělávání.

Klíčová slova: vyšší vzdělávání; trh se vzděláváním; univerzitní reforma v Anglii; financování; veřejná univerzita; studentské půjčky

A Privatized University: Towards Just Another "Great Transformation" of Education

Abstract: This study reviews the book: Andrew MCGETTIGAN, The Great University Gamble: Money, Markets and the Future of Higher Education. London: Pluto Press, 2013. The main ambition of this study is to employ Andrew McGettigan's critical analysis of the current UK university reform in an account of the rise of the specific education regime which is now being expressed in the language and logic of "market and money". This rise is taken as an example of a process unlinking today's university settings from a previous educational framework grounded in the pursuit of public interest. It is claimed that studying ways money moves around the system now under way brings about a new form of confrontation between classical ideals of university " bildung" and the reality of mass education.

Keywords: higher education; education market; UK university reform; funding; public university; student repayment loans 


Keywords


vyšší vzdělávání; trh se vzděláváním; univerzitní reforma v Anglii; financování; veřejná univerzita; studentské půjčky

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz