Simulace a instrumentální pojetí vědy

Vladimír Havlík

Abstract


Simulace a instrumentální pojetí vědy

Abstrakt: Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro podporu této názorové pozice jsou uvedeny některé aktuální analýzy konkrétních příkladů simulací a jejich specifického postavení v moderní vědě.

Klíčová slova: simulace; modely; teorie; experiment; instrumentalismus

Simulation and Instrumental Conception of Science

Abstract: The article deals with the discussions about the epistemological and methodological role of simulation in contemporary science. It focuses firstly on the current status of these discussions in the methodology of science, and then to its continuity with a certain thinking traditions of the 1980s, when discussions about modeling raised numerous questions challenging the traditional conceptual distinctions, especially between experiment and theory. The article adheres to the view that simulation is a new and specific tool of science that will also require new and specific methodology and epistemological assessment. To support this point of view, some recent analyzes of specific examples of simulations, and their specific status in modern science, are discussed in detail.

Keywords: simulations; models; theories; experiments; instrumentalism    


Keywords


simulace; modely; teorie; experiment; instrumentalismus

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz