Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka

Pavel Doleček

Abstract


Struktura evoluční teorie F. A. Hayeka

Abstrakt: Studie má za cíl představit strukturu Hayekova evolucionismu. Argumentace postupuje v několika krocích: (i) Východiskem je historicko- systematická expozice způsobu, jakým evoluční teorie ovlivnila Hayekovu filosofii, především s ohledem na periodizaci vývoje jeho myšlení a systematické odlišení explanans a explanandum v rámci jeho teorie vědy. (ii) Dále je rozebírán způsob, jakým Hayek rozvíjí svoji metodologii vědy. V této souvislosti je argumentováno ve prospěch teze, že Hayekovo pojetí metodologického dualismu je důsledkem ovlivnění evoluční teorií. Zároveň je evoluční teorie představena jako nástroj vysvětlení, konkrétně pak tzv. vysvětlení vzorce. (iii) Následně je představeno Hayekovo pojetí společnosti v kontextu kulturní evoluce. Společnost je interpretována jako řád jednání a je kladen důraz na Hayekovo vnímání společnosti jako řádu vyvíjejícího se společně s lidskou myslí. (iv) Na základě těchto předpokladů je v poslední části rozvinuto Hayekovo pojetí mysli. Toto pojetí vychází z konekcionistické pozice. Dále argumentuji proti tradičnímu pohledu na Hayekovu filosofii jako rozvíjení Kantovy filosofie. Závěr rekapituluje základní body Hayekova evolucionismu.

Klíčová slova: F. A. Hayek; evoluční teorie; metodologie vědy; společnost

Structure of F. A. Hayek's Evolutionary Theory

Abstract: The study aims to introduce the structure of Hayek's evolutionism and proceeds in the following steps: (i) A historical and systematic exposition of the theory of evolution's influence on Hayek's philosophy is the starting point. Emphasis is placed on the timeline of the development of his system of ideas and the systematic differentiation between the explanans and the explanandum in his theory of science. (ii) The way Hayek develops his methodology of science is also analyzed. In relation to this, the thesis that Hayek's take on methodological dualism is a direct result of the influence of the theory of evolution is affirmed. The theory of evolution is portrayed as a tool of explanation, specifically as a so-called explanation of pattern. (iii) Hayek's take on society in context of the theory of evolution is presented. Society is interpreted as an order of action with emphasis on Hayek's assumption that society is an order evolving along with the human mind. (iv) The last part of the text elaborates on Hayek's perspective on the mind. This theory is rooted in connectionism. I argue against the traditional view of Hayek's philosophy as an elaboration on Kant's philosophy. The final summary reviews the funda- mental points of Hayek's evolutionism.

Keywords: F. A. Hayek; evolutionary theory; methodology of science; society 


Keywords


F. A. Hayek; evoluce; metodologie vědy; společnost

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz