Bitva o absolutní: opomíjený kontext stále živého pragmatismu

Ondřej Vrabeľ

Abstract


Bitva o absolutní: opomíjený kontext stále živého pragmatismu 

Abstrakt: Příspěvek zprostředkovává základní vhled do bitvy o absolutní, jak bývá často označována polemika mezi Josiahem Roycem a Williamem Jamesem. Toto intelektuální zápolení, do něhož významně zasahovali Charles S. Peirce nebo John Dewey, je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících podobu názorů amerických pragmatiků. Příspěvek se soustřeďuje především na období mezi lety 1899 a 1902, kdy je bitva o absolutní nejvyostřenější a filosoficky nejplodnější. Představené závěry jsou důležité především ve vztahu k probíhající renesanci názorů pragmaticky smýšlejících autorů v současných kognitivních vědách či filosofii vědy. 

Klíčová slova: absolutní idealismus; argument z omylu; radikální empirismus; falibilismus; garant pravdivého poznání; instrumentalistické pojetí pravdy; pragmatická metoda

The Battle of the Absolute: The Neglected Context of Living Pragmatism 

Abstract: This paper provides basic insight into The Battle of the Absolute as the dispute between William James and Josiah Royce is called. This intellectual struggle in which Charles S. Peirce and John Dewey significantly interfered, is one of the important factors affecting the opinions of American pragmatists. The paper focuses on the period between years 1899 and 1902, when the Battle of the Absolute was the most escalated and philosophically fruitful. Presented conclusions are particularly relevant in the relation to the current renaissance of American pragmatists's conceptions in contemporary cognitive science or philosophy of science.

Keywords: absolute idealism; argument from error; radical empiricism; falibilism; guarantor of true knowledge; instrumentalistic concept of truth; pragmatic method


Keywords


absolutní idealismus; argument z omylu; radikální empirismus; falibilismus; garant pravdivého poznání; instrumentalistické pojetí pravdy; pragmatická metoda

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz