Pojetí mechanismu v současné teorii vědy

Arnošt Veselý

Abstract


Pojetí mechanismu v současné teorii vědy

Abstrakt: Článek podává systematický kritický přehled o pojetí mechanismu v tzv. nové mechanistické filosofii (NMF). Nejdříve je popsán vznik a hlavní principy NMF. Je ukázáno, že NMF vznikla do značné míry jako kritická reakce na, do té doby převažující, logický empirismus. Dále jsou představeny hlavní definiční znaky mechanismu (odpovědnost za daný jev, entity a aktivity a uspořádání), které jsou po té jednotlivě rozebrány. Na závěr jsou diskutovány přednosti a omezení NMF. Je argumentováno, že NMF nabídla novou a realističtější perspektivu na způsob, jakým se věda dělá a jak se dochází k vědeckým objevům. Má i konstruktivní preskriptivní charakter, neboť povzbuzuje vědce k přemýšlení o vysvětlení jevů prostřednictvím mechanismů. Na straně druhé, pro vysvětlení komplexních jevů jsou heuristiky dekompozice a lokalizace, které tvoří jádro „tradičního" mechanistického přístupu, pouze prvotními aproximacemi a je potřeba je doplňovat dalšími, dynamičtějšími přístupy.

Klíčová slova: mechanismus; nová mechanistická filosofie; filosofie vědy; komplexity

The Notion of Mechanism in Current Theory of Science

Abstract: The article provides systematic critical review of the notion of mechanism in the new mechanical philosophy (NMP). First, the origins and main principles of NMP are described. It is shown that NMP has originated mainly as a result of critique of logical empiricism. Then the main defining features of mechanism (responsibility for phenomenon, entities and activities, and their organizations) are specified and described in-depth. The article concludes with strong and weak points of NMP. It is argued that NMP provides a new and more realistic perspective on how science is actually realized, and how discoveries happen. It also has constructive normative appeal as it encourages scientists to look for mechanisms that can actually explain some phenomena. At the same time, however, in explaining complex phenomena the heuristics of decomposition and localization must be accompanied by other, more dynamic approaches.

Keywords: mechanisms; new mechanical philosophy; philosophy of science; complexity


Keywords


mechanismus; nová mechanistická filosofie; filosofie vědy; komplexity

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz