The “New Spirit of Academic Capitalism”: Can Scientists Create Generative Critique From Within?

Milena Ivanova Kremakova

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2016.332

Abstract


The “New Spirit of Academic Capitalism”: Can Scientists Create Generative Critique From Within?

Abstract: The 21st-century university is a contested site of neoliberal transformation. Its role is moving away from that of a hub of culture, knowledge and critique to that of a provider of skills and employability for the market. The move towards a lean business model in the management of knowledge production is not an isolated phenomenon, but integral to the shifting economic, political and moral landscapes of global capitalism and the knowledge society. The literature discussing the changes in higher education, which could be collectively termed "critical studies of academia", remains fragmented and is yet to yield tangible resistance or envision viable alternative models of academic governance.  This article discusses the possibility of generating constructive critique of "the new spirit of academic capitalism" from within.  French Convention Theory is employed as a conceptual toolbox for unpacking the worlds of worth, conventions and justifications which operate beneath the surface of the marketisation, acceleration and casualisation of scientific labour - and suggested as a potential tool for building a generative sociology of critique.

Keywords: convention theory; higher education; neoliberalism; marketisation; "new spirit of academic capitalism"; sociology of critique

„Nový duch akademického kapitalismu": Mohou vědci vytvořit generativní kritiku zevnitř?

Abstrakt: Univerzita 21. století  je místem napadeným neoliberální transformací. Stává se dodavatelkou dovedností a pracovní síly. Zároveň tím opouští svoje postavení hlavního společenského ohniska kultury, poznání a kritiky. Tento posun ke zeštíhlenému obchodnímu modelu, který je vlastní produkci vědění, však není izolovaným jevem - je součástí měnících se ekonomických, politických a morálních krajin globálního kapitalismu a společnosti vědění. Literatura analyzující tyto změny - lze ji souhrnně nazvat jako "kritická studia akademie" - však zůstává roztříštěná a zatím nenabízí skutečnou rezistenci nebo představy životaschopných alternativních modelů akademického vládnutí a správy (governance). Tento článek pojednává o možností formulovaní konstruktivní kritiky "nového ducha akademického kapitalismu", a to zevnitř samotné akademie. Francouzská teorie konvencí je využita jako sada koncepčních nástrojů k analýze hodnotových světů, konvencí a způsobů ospravedlnění ležících pod povrchem marketizace, zrychlení a nestálosti podmínek vědecké práce. Článek též tvrdí že teorie konvencí představuje potenciální instrument vhodný ke konstrukci generativní sociologie kritiky.

 Klíčová slova: teorie konvence; vyšší vzdělávání; neoliberalismus; marketizace; "nový duch akademického kapitalismu"; sociologie kritiky    


Keywords


convention theory; higher education; neoliberalism; marketisation; "new spirit of academic capitalism"; sociology of critique

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz