Projectification and Conflicting Temporalities in Academic Knowledge Production

Oili-Helena Ylijoki

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2016.331

Abstract


Projectification and Conflicting Temporalities in Academic Knowledge Production

Abstract: The project format has become a standard and self-evident way to organize research work in today's accelerated university context, leading to the projectification of science. This paper argues that the project format is not a mere technical organizational tool, but that it challenges and reshapes research practices and ideals. The project format is embedded in a specific temporality which is called project time. The key characteristics of project time are scrutinized by distinguishing it from process time, which refers to the internal organizational logic of research. In addition, project time is examined through Barbara Adam's theorizing on the commodification, control, compression and colonization of clock time. In the last part of the paper, temporal conflicts in project-based research are examined empirically by drawing upon interview material with Finnish academics working in the social sciences.

Keywords: academic research; project time; process time; social acceleration

Projektifikace a konfliktní temporality v produkci akademického vědění

Abstrakt:Projektový formát se stává standardním a zcela zřejmým způsobem organizace vědecké práce v dnešním kontextu zrychlené univerzity a ústí v projektifickaci vědy. Tento článek tvrdí, že projektový formát není pouze organizačním nástrojem technické povahy, ale že zároveň postihuje a přetváří vědecké praktiky a ideály. Projektový formát je zakořeněný ve specifické temporalitě zvané projektový čas. Článek zkoumá hlavní rysy projektového času a odlišuje jej od procesuálního času (process time), který představuje vnitřní organizační časovou logiku výzkumu. Nadto je projektový čas analyzován pomocí teoretického modelu Barbary Adamové, ve kterém zkoumá komodifikaci, kontrolu, kompresi a kolonizaci hodinového času. Na pozadí rozhovorů s finskými sociálními vědci studie v závěrečné časti pojednává o časových konfliktech ve projektově orientovaném výzkumu.

Klíčová slova:akademický výzkum; projektový čas; procesuální čas; sociální zrychlení


Keywords


academic research; project time; process time; social acceleration

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz