Složila finanční krize „labutí píseň“ pozitivistické ekonomii?

Lukáš Kovanda

Abstract


Složila finanční krize „labutí píseň“ pozitivistické ekonomii?

Abstrakt: V rámci filosofie věd panuje široká shoda na tom, že druhá polovina 20. století složila „labutí píseň" pozitivismu. Milton Friedman a Paul Samuelson, dva klíčoví autoři k metodologii ekonomie v daném časovém období, přitom tento vývoj ve filosofii vědy prý nikdy nereflektovali. Pozitivistická východiska - v prvé řadě v podobě redukcioni- stického přístupu - jsou tudíž stále přítomna ve vlivných teoretických konceptech rozvinutých ekonomy hlavního proudu. Značný počet autorů však v současnosti sdílí náhled, že tyto koncepty v nezanedbatelné míře přispěly k vývoji, jenž ústil ve finanční krizi, vrcholící v letech 2008 a 2009. Předkládaný článek se proto táže, zda to byla právě krize - v níž mnozí spatřují empirické zamítnutí řady pozitivistických konceptů - která napsala „labutí píseň" pozitivismu v ekonomii hlavního proudu.

Klíčová slova: metodologie ekonomie; pozitivismus; redukcionismus; heterodoxie; orthodoxie; Milton Friedman; Paul Samuelson; Wilhelm Röpke

Did the Financial Crisis Write a "Swansong" for Positivist Economics?

Abstract: It has been widely accepted that philosophers of science wrote a "swansong" for positivism during the second half of the 20th century. Milton Friedman and Paul Samuelson, major contributors in the field of economic methodology at the time, the argument goes, did never reflect the demise. Therefore, positivist roots - primarily in the form of reductionist approach - are still to be found in influential theoretical concepts developed by mainstream economists. However, quite a large number of scholars currently share the view that these concepts contributed in a non-negligible manner to the development leading to the financial crisis culminating in 2008 and 2009. The article thus asks if it is the crisis - seen by many as an empirical rejection of many positivistic concepts - that wrote a "swansong" for positivism in mainstream economics.

Keywords: methodology of economics; positivism; reductionism; heterodoxy; orthodoxy; Milton Friedman; Paul Samuelson; Wilhelm Röpke 


Keywords


metodologie ekonomie; pozitivismus; redukcionismus; heterodoxie; orthodoxie; Milton Friedman; Paul Samuelson; Wilhelm Röpke

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz