Filantropie a sociální výzkum: poněkud opomíjená součást dějin sociálníhc věd

Jan Balon

Abstract


Filantropie a sociální výzkum: poněkud opomíjená součást dějin sociálníhc věd

Abstrakt: Tato studie je recenzní statí ke knize: Christian FLECK, A  Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. Z témat, jež rozvíjí Fleckova kniha, sleduje především otázku, jak velké americké nadace formovaly a profilovaly výzkumnou agendu sociálních věd. Je zde předvedeno, jak definice vědy prosazovaná ve dvacátých letech minulého století velkými americkými nadacemi zcela zásadně proměnila  samotnou ideu výzkumu a přinesla mnohé institucionální inovace. Vztah filantropie a sociálněvědního výzkumu je sledován jak v obecném smyslu, z hlediska formativních idejí ovlivňujících vývoj sociální věd a reálnou vědeckou praxi, tak i ve vztahu k různým národním tradicím, roli jednotlivých nadací a jejich aktivitám směřujícím k prosazení specifické koncepce vědeckého výzkumu. Pozornost je zde věnována zejména Rockefellerově nadaci, jejíž koncept „realistického" výzkumu významně ovlivnil institucionální dějiny sociálních věd. Studie se rovněž zaměřuje na styl psaní, jenž se uplatňuje v současných textech o dějinách nadací, zejména ve srovnání s dosud převažujícím důrazem na studium intelektuálních dějin sociálních věd. 

Klíčová slova: filantropie; sociální výzkum; Rockefellerova nadace; sociální vědy; institucionální dějiny


Philanthropy and Social Research: A Rather Neglected Part of Social Science History


Abstract: This study reviews the book: Christian FLECK, A Transatlantic History of the Social Sciences: Robber Barons, the Third Reich and the Invention of Empirical Social Research. London: Bloomsbury Academic 2011. It concentrates mainly on one part of Fleck's account: on the analysis of the ways foundations and philanthropic organizations profiled and shaped the research agenda and the politics of knowledge in the social sciences. It is demonstrated how the definition of science promoted in the 1920's by major American philanthropic foundations fundamentally changed the very idea of research and produced many institutional innovations. The relation of philanthropyand social scientific research is pursued both in a general sense, in terms of formative ideas influencing the development of social sciences and the actual scientific practice, and in relation to various national research graditions, the role of individual foundations and the activities of foundations aiming to 
promote their conception of scientific research. A special attention is paid to the Rockefeller Foundation, as its concept of "realistic" research significantly influenced the institutional history of the social sciences. This study also focuses on the style of writing, which is employed in contemporary texts on the history of foundations, especially in comparison with the still prevailing accent on the study of social science's intellectual history.

Keywords: philanthropy; social research; Rockefeller Foundation; institutional history


Keywords


filantropie; sociální výzkum; Rockefellerova nadace; sociální vědy; institucionální dějin; philanthropy; social research; Rockefeller Foundation; institutional history

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz