Iberské kořeny vědecké revoluce? Nový svět, idea kooperace a proměny raně novověkých epistemologických modelů

Jana Černá

Abstract


IBERSKÉ KOŘENY VĚDECKÉ REVOLUCE? NOVÝ SVĚT, IDEA KOOPERACE A PROMĚNY RANĚ NOVOVĚKÝCH EPISTEMOLOGICKÝCH MODELŮ

Abstrakt: Příspěvek se snaží ukázat, jaký dopad mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specific- kých podob raně novověké vědecké kooperace a vědy obecně. Záměrem textu je prezentovat originální metody (expedice, dotazníky) a formy vědění (historiae naturalis, botanické katalogy), které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa především ve Španělsku vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu. Studie tak chce poukázat na význam, který mělo poznávání Nového světa Španěly v procesu tzv. vědecké revoluce, resp. proměny vědecké praxe i teoretických episte- mologických schémat.

Klíčová slova: Nový svět; Španělsko; raně novověká věda; kooperace; vědecká revoluce

Iberian Roots of Scientific Revolution? New World, the Idea of Cooperation and Transformations of Early Modern Epistemological Schemes

Abstract: This article attempts to show which effect and consequences the exploring of the New World nature on the formation of specific forms of early modern scientific cooperation and science in general had. The aim of the text is to present original methods (scientific expedi- tion, questionnaires) and forms of knowledge (Historiae naturalis, botanical catalogs), which in the context of cooperative discovering the New World originated particularly in Spain and which were unprecedented in Contemporary Europe. Thus the study wants to point out the role of exploring of the New World by Spaniards in the process of so-called scientific revolution, respectively the changes in scientific practice and theoretical epistemological schemes.

Keywords: New World; Spain; early modern science; co-operation; scientific revolution 


Keywords


Nový svět; Španělsko; raně novověká věda; kooperace; vědecká revoluce

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz