O technických obrazech v sociálních vědách

Michal Šimůnek

Abstract


O technických obrazech v sociálních vědách

Abstrakt: Recenzní stať antologie David ČENĚK – Tereza PORYBNÁ (eds.), Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 s., postihuje vybrané tendence, které formují postavení technických obrazů v soudobých sociálních vědách. Po základním představení antologie a jejím zařazení do kontextu diskuse o vizuálních sociálních vědách se tak článek věnuje zejména třem klíčovým tématům: kritice a návrhům na transformaci subjekt-objektového vztahu; nástupu tzv. participatorních metod; požadavkům na vytváření mimotextových reprezentací a ustavení sdílené antropologie. Stať vždy nejdříve ilustruje, jak jsou tato témata pojednána v recenzované antologii, a následně se snaží nastínit diskusi, která se kolem těchto témat vede v sociálních vědách. Závěrem se věnuje důsledkům, které má pro zvažovaná témata nástup digitalizace a hypermedializace sociálních věd. 

On Technical Images in Social Sciences

Abstract: The review article of the anthology David ČENĚK – Tereza PO- RYBNÁ (eds.), Vizuální antropologie – kultura žitá a viděná [Visual Anthro- pology – Culture Experienced and Seen]. Pavel Mervart: Červený Kostelec 2010, 332 pp., identifies several tendencies that shape the role of technical images in the contemporary social sciences. The first part of the review sums up the content of the anthology and contextualize it within the debates in visual social sciences. Subsequently, it discusses mainly three following issues: the critique of the subject-object relation and the proposals for its transformation; the emergence of the so-called participatory methods; and the claims for the produc- tion of outside-text representations and the constitution of shared anthropology. The article proceeds by the following order: first it describes and illustrates an issue as it is dealt with in the reviewed anthology and then it outlines the broader discussions within social sciences. Finally, the review article focuses on the consequences of digitization and hypermedialization for the discussed issues.


Keywords


visual anthropology; shared anthropology; Other; representation; subject-object relation; participatory methods; digitization

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz