Formálna epistemológia a spoločenské vedy: odpoveď Markéte Patákovej

Ladislav Kvasz

Abstract


Formálna epistemológia a spoločenské vedy: odpoveď Markéte Patákovej

Abstrakt: Cieľom článku je upozorniť na niektoré možnosti použitia metód formálnej epistemológie v oblasti sociálnych vied. Ide predovšetkým o teóriu objektácií a teóriu re-prezentácií a s nimi spojené metódy rekonštrukcie potencialít a formálnych aspektov jazyka. V článku sa ďalej snažíme zodpovedať niektoré kritické námietky Markéty Patákovej, ktoré sformulovala na adresu formálnej epistemológie vo svojom texte Predikce v Kvaszově formální epistemologii ve světle historické metody Michela Foucaulta.

Klíčová slova: formálna epistemológia; Foucault; Kuhn; idealizácia

Formal Epistemology and Social Sciences: A Response to Markéta Patáková 

Abstract: The aim of the paper is to draw attention to some possibilities how the methods of formal epistemology can be used in the reflection of social sciences. First of all it is the theory of relativizations and the theory of re-codings and the related methods of the reconstruction of the potentialities and formal aspects of language. In the paper we further try to address some critical comments of Markéta Patáková formulated in her paper Predictions in Kvasz's Formal Epistemology in the Perspective of the Historical Method of Michel Foucault.

Keywords: formal epistemology; Foucault; Kuhn; idealization


Keywords


formálna epistemológia; Foucault; Kuhn; idealizácia

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz