Early Lutheranism and Natural Theology

Juuso Loikkanen

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2015.303

Abstract


Early Lutheranism and Natural Theology

Abstract: Natural theology can be defined as an attempt of proving the existence of God through the observation of the natural world and the use of reason, without appealing to divine revelation. Many theologians seem to think that early Lutheranism completely rejected the possibility of natural theology, based largely on the view of Luther himself that the human nature has been totally corrupted by sin and can only learn to know God through faith. It was, however, neither the understanding of Luther nor his successors to completely dismiss natural theology. Indeed, Luther is sure that "all men naturally understand and come to the conclusion that God is some kind of beneficent divine power." Surely, the natural knowledge acquired by reason is distorted by sin and is only " legal" knowledge, but this knowledge still reveals the existence of God and leads us to look for the saving knowledge that can only be attained by faith bestowed by God.

Keywords: Martin Luther; natural theology; natural knowledge; reason

Rané luteránství a přirozená teologie

Abstrakt: Přirozená teologie se dá definovat jako pokus o dokázání existence Boha pozorováním přírodního světa a užíváním rozumu, aniž by bylo bráno v potaz zjevení. Mnoho teologů si patrně myslí, že rané luteránství úplně popíralo možnost přirozené teologie, a opírají se v tom o názor samotného Luthera, podle nějž lidská přirozenost byla bytostně porušena hříchem a může se naučit vědět o Bohu pouze vírou. Ani Luther, ani jeho následovníci ovšem nebyli přesvědčeni, že je třeba zcela zavrhnout přirozenou teologii. Luther si je jist, že „všichni lidé přirozeně chápou a uznávají, že Bůh je nějakým druhem dobročinné božské moci." Přirozené vědění získávané rozumem je porušené hříchem a je pouze „zákonným" věděním, ale toto vědění přesto odhaluje existenci Boha a vede nás k hledání spasitelského vědění, jehož může být dosaženo vírou poskytnutou Bohem.

Klíčová slova: Martin Luther; přirozená teologie; poznání přírody; rozum 


Keywords


Martin Luther; natural theology; natural knowledge; reason

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz