Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století

Dagmar Zajíčková

Abstract


Fontenelle a vznik novověké koncepce pokroku na přelomu sedmnáctého a osmnáctého století

Abstrakt: Článek ukazuje pohled na utváření novověké koncepce pokroku v dílech Bernarda Le Boviera de Fontenelle. Idea pokroku byla poprvé přesně zformulována právě ve Fontenellových pracích. Podnětem pro Fontenellovy úvahy byla intelektuální debata querelle des anciens et des modernes. Tato diskuze měla rozhodnout o nadřazenosti novověku nad antikou nebo naopak. Fontenelle se debaty účastnil a závěry, k nimž došel, dovršily jeho teorii pokroku, jíž se věnoval nejen téměř ve všech pracích, ale též ve chvalořečích.

Klíčová slova: pokrok; úpadek; cyklická koncepce; lineární koncepce; querelle des anciens et des modernes

Fontenelle and the Origin of Early Modern Conception of Progress at the Turn of 17th and 18th Century

Abstract: This paper presents a view of the constitution of the early modern idea of progress in works of Bernard Le Bovier de Fontenelle. The idea of progress was for the first time framed in Fontenelle's works. The intellectual discussion Querelle des anciens et des modernes was the cue of Fontenelle's considerations. This dispute had to decide the predominance of moderns under the anciens, or the anciens under the moderns. Fontenelle participated on this debate, and his conclusions had been an important part of his theory of progress proposed in his works and panegyrics.

Keywords: progress; decline; cyclic conception; linear conception; querelle des anciens et des modernes


Keywords


pokrok; úpadek; cyklická koncepce; lineární koncepce; querelle des anciens et des modernes

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz