The Museum on the Edge of Forever

Jenny Walklate

Abstract


The Museum on the Edge of Forever

Abstract: This article argues that understanding any space or site relies on a knowledge of its fourth dimension - the timescape. It will explore this by situating the investigation in the museum - a place of heightened contrivance which could easily be shallowly interpreted as "mere style". It will defend a new method of investigating museum temporality which combines both phenomenology and literary theory, and will replace the idea of geo-epistemology with geochronic epistemology: an understanding of context and situation which takes on time as well as spatial location. In so doing, it moves on from notions of the museum as a place out of time, situating it in the networks of meaning, power and politics in which we have lived and are living. Thus, "the whole space of the exhibition" as Lyotard said, "becomes the remains of all time": the Museum on the Edge of Forever.

Keywords: museum; time; literary phenomenology; geochronic epistemology

Muzeum na okraji věčnosti

Abstrakt: Tento článek pracuje s argumentem, že porozumění jakémukoliv prostoru či místu se odvíjí od znalosti jeho čtvrtého rozměru - krajiny času. Toto tvrzení probádává tak, že zasazuje výzkum do muzea - místa se zvýšenou mírou machinace, již by bylo snadno povrchně interpretovat jako „pouhý styl". Článek obhajuje novou metodu zkoumání temporality muzea, jež v sobě kombinuje fenomenologii i literární teorii a nahrazuje myšlenku geoepistemo- logie geochronickou epistemologií: porozuměním kontextu a situaci, jež je umístěno jak v čase, tak v prostoru. Tím, že tak činí, se článek posunuje od pojetí muzea jakožto místa mimo čas a zasazuje jej do sítí významů, moci a politiky, v nichž jsme žili a stále žijeme. Takto se „veškerý prostor výstavy", jak poznamenal Lyotard, „stává pozůstatkem všeho času: muzeem na okraji věčnosti.

Klíčová slova: muzeum; čas; literární fenomenologie; geochronická epistemologie 


Keywords


museum; time; literary phenomenology; geochronic epistemology

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz