Non-home: A Theoretical Approach to Migrants' Dwellings

Magdalena Łukasiuk, Marcin Jewdokimow

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2014.218

Abstract


Non-home: A Theoretical Approach to Migrants' Dwellings

Abstract: In this article we introduce the notion of non-home as an attempt of meaningful insight into the migrants' dwelling constructed from elements of different provenance (family homes, social housing institutions, etc.), depending on tenants housing experiences, definitions (knowledge) and the very materiality of a living space. In developing the idea of a non-home we refer to the theoretical concepts of non-places and heterotopias.

Keywords: home; migrants' dwelling; non-home; non-place

Ne-domov: Teoretický přístup k bydlení migrantů

Abstrakt: V tomto článku představujeme pojem ne-domova jako pokus o smyslupný náhled do bydlení migrantů, jenž je zkonstruováno z prvků různé provenience (rodinné domovy, instituce sociálního bydlení apod.) v závislosti na obyvatelských zkušenostech nájemníků, definicích (vědění) a samotné materialitě prostoru obydlí. Při rozvíjení myšlenky ne-domova se odvoláváme na teoretické koncepty ne-míst a heterotopií.

Klíčová slova: domov; přistěhovalecké obydlí; ne-domov; ne-místo 


Keywords


Home; migrants’ dwelling; non-home; non-place

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz