Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii

Juraj Halas

Abstract


Metódy dedukcie a indukcie v spoločenskovednej metodológii

Abstrakt: Článok porovnáva chápanie metód dedukcie a indukcie, s ktorým pracujú vybrané texty zo spoločenskovednej metodológie, s poňatím týchto metód, o ktoré sa opiera moderná logika. Ukazuje, že viaceré príručky spoločenskovedného výskumu vychádzajú zo zastaranej koncepcie, podľa ktorej dedukcia predstavuje „postup od všeobecného k jednotlivému" a indukcia „postup od jednotlivého k všeobecnému". V niektorých prípadoch sa tiež obe metódy chybne stotožňujú s metódami výstavby teórie, prípadne sa dvojica dedukcia - indukcia mylne spája s dvojicou kvantitatívny - kvalitatívny výskum. Článok upozorňuje na niektoré problematické dôsledky takého postupu a navrhuje jednoduché riešenia.

Kľúčové slová: dedukcia; indukcia; metodológia; kvantitatívny výskum; kvalitatívny výskum

The Methods of Deduction and Induction in Social-scientific Methodology

Abstract: The paper compares the notions of ‘deduction' and ‘induction' as used in social-scientific methodology with the ones used in modern logic. Several guides in the methodology of social research take the antiquated view of deduction as proceeding ‘from the general to the particular' and of induction as proceeding ‘from the particular to the general'. In some cases, the methods are also misunderstood as methods of theory construction (rather than methods of inference), or they are mapped onto the quantitative - qualitative divide. The paper points out some of the problems resulting from this approach and proposes some simple solutions.

Keywords: deduction; induction; methodology; quantitative research; qualitative research


Keywords


dedukcia; indukcia; metodológia; kvantitatívny výskum; kvalitatívny výskum

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz