Klasifikácia definícií

Marián Zouhar

Abstract


Klasifikácia definícií

Abstrakt: Cieľom state je navrhnúť systematickú a vyčerpávajúcu klasifikáciu definícií. Táto klasifikácia vychádza z typológie, ktorú vypracoval Richard Robinson vo svojej knihe o definíciách, no v rôznych aspektoch ju ďalej dopracováva. Nová klasifikácia je založená na dvoch kritériách, a to kritériu predmetnosti a kritériu ilokučnej sily. Podľa kritéria predmetnosti možno definovať výrazy, pojmy, resp. objekty (v širokom zmysle); podľa kritéria ilokučnej sily možno zase rozlíšiť definície, ktoré opisujú existujúci systém, a definície, ktoré transformujú daný systém na nový systém. Napokon sa podľa týchto dvoch kritérií vyhodnocujú niektoré známe druhy definícií.

Kľúčové slová: definícia; deskriptívna definícia; kritérium ilokučnej sily; kritérium predmetnosti; preskriptívna definícia

Classification of Definitions

Abstract: The aim of the paper is proposing a classification of definitions that would be both systematic and exhaustive. The classification is built on the one developed by Richard Robinson in his book on definitions; Robinson's classification is, however, further elaborated here in certain respects. The new classification is based on two criteria, namely the criterion of aboutness and the criterion of illocutionary force. According to the former, one may define either expressions or concepts or objects (broadly conceived); according to the latter, one may distinguish the definitions describing an existing system and the definitions transforming a system into a new one. Finally, certain well-known kinds of definitions are assessed with respect to the two criteria.

Keywords: definition; descriptive definition; prescriptive definition; the criterion of aboutness; the criterion of illocutionary force

 


Keywords


definícia; deskriptívna definícia; kritérium ilokučnej sily; kritérium predmetnosti; modifikačná definícia

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz