Je feministická filosofie vědy politicky korektní?

Ondřej Beran

Abstract


Je feministická filosofie vědy politicky korektní?

Abstrakt: Článek se zabývá problematickou politické korektnosti ve vztahu k feministické filosofii vědy. Zaměřuje pozornost na užší pojem politické korektnosti - hodnotově motivovanou nekorektní práci s fakty. Konstatuje, že navzdory explicitnímu soustředění feministických autorek a autorů na význam hodnot v projektu vědy nelze chápat feministickou filosofii vědy jako politicky korektní nebo jako vybízení k politicky korektní vědě. Naopak se politicky korektní argumentace v tomto užším smyslu mohou dopouštět i práce vystupující proti feministické či politicky korektní agendě ve vědě.

Klíčová slova: politická korektnost; feministická epistemologie; feministická filosofie vědy; hodnoty

Is the Feminist Philosophy of Science Politically Correct?

Abstract: The paper deals with the question of political correctness with respect to feminist philosophy of science. It focuses on a narrower notion of political correctness - treating facts incorrectly due to value motives. It finds that despite the feminist authors' explicit focus on the importance of values in the scientific enterprise, feminist philosophy of science cannot be understood as politically correct or as promoting politically correct science. On the other hand, politically correct arguments (in this narrower sense) can be used also by works speaking against the feminist or politically correct agenda in science.

Keywords: political correctness; feminist epistemology; feminist philosophy of science; values 


Keywords


politická korektnost; feministická epistemologie; feministická filosofie vědy; hodnoty

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz