Philosophical Toys as Vectors for Diagrammatic Creation: The Case of The Fragmented Orchestra

Claudia Mongini

DOI: https://doi.org/10.46938/tv.2013.198

Abstract


PHILOSOPHICAL TOYS AS VECTORS FOR DIAGRAMMATIC CREATION: THE CASE OF THE FRAGMENTED ORCHESTRA

Abstract: The central topic of this essay consists into establishing a relation between two dimensions of formation: the conceptual process of creating philo- sophical toys - that is of reelaborating existing philosophical concepts, mainly deriving from the thought of Gilles Deleuze and Félix Guattari, in terms of their potential as ‘operative constructs' - and their parallel redeployment towards the specific problem of analyz- ing a recent transdisciplinary artwork (The Fragmented Orchestra by Jane Grant, John Matthias and Nick Ryan). By means of this strategical shift, theory looses its character of explanation and illustration. Philosophy as toy becomes rather the matter of evaluating the com- plexity of a specific artistic composition in terms of its aesthetic potential. It contributes towards developing meta- stable conditions of mutual resonance between heterogeneous modalities of creation.

Keywords: rigorous analogy, individuation, conjunctive synthesis, neuronal plasticity, art and aesthetics of sound creation

Filosofické hračky jako vektory diagramatické tvorby: případ Fragmentovaného orchestru

Abstrakt: Ústředním motivem této studie je ustavení vztahu mezi dvěma dimenzemi utváření: konceptuálního procesu vytváření filosofických hraček (tj. přepracování existujících filosofic- kých pojmů s ohledem na jejich poten- ciál coby „operativních konstruktů", odvozeného zejm. z myšlení Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho) a jejich současného využití pro analýzu nedáv- ného transdisciplinárního uměleckého díla (Fragmentovaného orchestru Jane Grant, Johna Matthiase a Nicka Ryana). Díky tomuto strategickému posunu ztrácí teorie povahu vysvětlení a ilustrace. Filosofie se coby hračka naopak stává způsobem zhodnocení komplexity specifické umělecké kompo- zice z hlediska jejího estetického poten- ciálu. Přispívá k rozvoji metastabilních podmínek vzájemné rezonance mezi heterogenními modalitami tvorby.

Klíčová slova: rigorózní analogie; individuace; konjunktivní syntéza; neuronální plasticita; umění a estetika zvukové tvorby 


Keywords


rigorous analogy; individuation; conjunctive synthesis; neuronal plasticity; art and aesthetics of sound creation

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz