Call for Papers: "Science and Technology in Exceptional Situations"

 Image by JKartak

(for Czech version, see below)

The spread of the Covid-19 virus has in many cases significantly affected the usual mode of scientific work. It has also produced new challenges for the existing "rules" for the development and use of technologies. The aim of this thematic issue is to address the question of what is an "emergency situation" (or an "exceptional situation") in relation to science and to do so from the perspective of studies of in science and technology. We call for contributions to be made to reflect on the impact of emergencies on the character of science, research, and technology development. We welcome offers of contributions focused (not only) on the following issues:

 • the differences between scientific activity during an extraordinary situation versus a “routine” mode of operation
 • exceptional situations considered as science and research opportunities in emergency crisis situations
 • transfer of research findings and technology transfer in a time of emergency
 • technologies as rare resources, principles of fairness and their allocation, distribution of their costs and benefits
 • technical artefacts during a state of emergency
 • effective and responsible decision-making in time of crisis, ethical dilemmas, and value conflicts
 • studies of science and technology as reinforcement of emergency management
 • the infrastructure of science, its politicization, and commercialization in a time of emergency
 • expectations and promises of science and technology with regard to public perception, new forms of discourse and metaphors, people’s trust in science during extraordinary times.

Contributions should be around 5000 words, to be submitted in electronic form (doc or pdf) to teorievedy@flu.cas.cz by October 15, 2021.

For further inquiries, please contact: michal.trcka@tul.cz

 

Czech version:

Výzvy pro autory: Věda a technologie v mimořádných situacích

Šíření infekce covid-19 v některých případech významně zasáhlo do běžného režimu vědecké práce. Nové výzvy představovala také pro zažitá „pravidla“ vývoje a využití technologií. Cílem tohoto tematického čísla je věnovat se z perspektivy studií vědy a technologií otázce, co je to ve vztahu k vědě "mimořádná situace". Vyzýváme k zasílání příspěvků, které se zaměří na reflexi dopadu mimořádných situací na podobu vědy, výzkumu a vývoje technologií. Přivítáme nabídky příspěvků zaměřených (nejen) na následující problematiky:

 • rozdíly mezi vědeckou činností v mimořádné situaci a v běžném provozu
 • výjimečné situace jako příležitosti pro vědu a výzkum
 • transfer výsledků výzkumu a transfer technologií v čase mimořádných situací
 • nové technologie jako nedostatkový zdroj, principy spravedlnosti v jejich alokaci, rozdělení jejich nákladů a přínosů
 • technické artefakty v období mimořádných situací
 • efektivní a odpovědné rozhodování v období krize, etická dilemata a hodnotové konflikty
 • studia vědy a technologií jako podpora pro jednání v mimořádných situacích
 • infrastruktura vědy, její politizace a komercionalizace v období mimořádných situací
 • očekávání a přísliby vědy a technologií s ohledem na vnímání veřejnosti, nové podoby diskurzu a metafor, důvěra ve vědu v mimořádné době

Příspěvky v délce zhruba 5000 slov zasílejte v elektronické podobě (doc nebo pdf) na adresu teorievedy@flu.cas.cz do 15. října 2021.

V případě dalších dotazů kontaktujte: michal.trcka@tul.cz