A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space

Radim Hladík

Abstract


A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space

Abstract: This essay examines theoretical arguments surrounding the use of post-colonial theory as a way to fill in the epistemological lacuna in the studies of post-socialism. It reviews the various streams of this theoretical development and employs Edward Said’s notion of “traveling theory” to demonstrate that theoretical claims made by proponents and opponents of this particular comparative perspective are historically, socially, and geographically situated, although not fixed. Disciplinary, national, and institutional affiliations, instead of theoretical justifications, are identified as important factors in the propensity to accept or resist the introduction of post-colonial perspective on Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. The essay concludes by acknowledging the potential usefulness as well as the limits of post-colonialism in the conceptualization of the post- socialist space.

Zápisník z cest jedné teorie: post-koloniální teorie v post-socialistickém prostoru

Abstrakt: Tato studie se zabývá teoretickými argumenty ohledně užití post-koloniální teorie jako způsobu, s jehož pomocí má být vyplněna epis- temologická mezera v bádání o post-socialismu. Dále poskytuje přehled různých směrů tohoto teoretického vývoje a uplatňuje pojem Edwarda Saida “cestující teorie” k poukázání na to, že teoretická tvrzení vznášená zastánci i odpůrci této specifi cké komparativní perspektivy jsou historicky, sociálně a geograficky situovaná, ovšem nikoliv pevně ukotvená. Oborové, národní a institucionální příslušnosti jsou na rozdíl od teoretických zdůvodnění identifikovány jako důležité faktory pro tendenci přijímat, nebo bránit se zavedení post-koloniální perspektivy na střední a východní Evropu a země bývalého Sovětského svazu. Studie v závěru přiznává jak potenciální užitečnost, tak i omezení post-kolonialismu pro konceptualizaci post-socialistického prostoru.


Keywords


post-socialism; post-colonialism; traveling theory; comparative perspective

Full Text:

PDF (Čeština)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz