Žánrová pedagogika a oborová enkulturace

Radim Hladík

Abstract


Žánrová pedagogika a oborová enkulturace

Abstrakt: Recenzní studie vychází z kolektivní monografie editorů Charlese Bazermana, Adairy Bo- nini a Débory Figueiredo, Genre in a Changing World (Fort Collins - West Lafayette: WAC Clearing House - Parlor Press 2009) a věnuje se tématům souvisejícím s významem žánrů ve vědecké a akademické praxi. Identifikuje zejména dvě oblasti, na něž se ve zvýšené míře soustředí badatelské aktivity pra- cující s žánrem jako analytickým nástrojem: žánrovou pedagogiku na univerzitní úrovni a oborovou enkulturaci. Zatímco první oblast ohraničuje akademické texty vůči jiným textovým formám, druhá se zabývá jejich vnitřní rozrůzněností. Studie zdůrazňuje demonstro- vaný přínos přístupů založených na žánrech pro výzkumy vědecké praxe, avšak dochází k závěru, že je zapotřebí důsledněji promýšlet jejich epistemologické implikace.

Klíčová slova: akademické žánry; pedagogika; oborová enkulturace; psaní 

Gengre-based Pedagogy and Disciplinary Enculturation

Abstract: The review article analyzes a collective monograph edited by Charles Bazerman, Adaira Bonini, and Débora Figueiredo, Genre in a Changing World (Fort Collins - West Lafayette: WAC Clearing House - Parlor Press 2009). It focuses on top- ics relevant to the significance of gen- res in scientific and academic practice and identifies namely two concomi- tant areas that have been in the centre of attention of scholarly studies using genre as an analytical concept: genre-based pedagogies at university level and disciplinary enculturation. While the first area deals with establishment of boundaries between academic texts and other textual forms, the latter one addresses their internal differen- tiation. The review article emphasizes the demonstrated value of genre- oriented approaches for the research on scientific practices, yet it concludes that there is a need for more thorough appreciation of their epistemological implications. 

Keywords: academic genres; peda- gogy; disciplinary enculturation; writing 

 


Full Text:

PDF (Czech)


Copyright (c)TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (Centre for Science, Technology, and Society Studies). ISSN 1210-0250 (Print) ISSN 1804-6347 (Online) MK ČR E 18677 web: http://teorievedy.flu.cas.cz /// email: teorievedy@flu.cas.cz